Persberichten Invior

23-06-2017 Zichtbaarheid raadsleden

 

“Gemiddeld geven raadsleden hun eigen zichtbaarheid een 6,5. Dit ten opzichte van de 7,3 die het college van B en W zichzelf geeft.” 


Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vooruitzicht, willen we in dit artikel de onderzoeksresultaten uitlichten over de zichtbaarheid van raadsleden en hoe zij hier zelf over denken. De onderzoeksresultaten volgen uit een grootschalig onderzoek onder alle politici en volksvertegenwoordigers in Nederland.


Lees hier het volledig artikel.   

Het onderzoek is uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van NotuBiz. Op korte termijn volgen meer onderzoeksresultaten rondom de zichtbaarheid van het politieke ambt.   ===PERSBERICHT===

Onderzoek: raadsleden zichtbaar genoeg?

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vooruitzicht, willen we in dit artikel de onderzoeksresultaten uitlichten over de zichtbaarheid van raadsleden en hoe zij hier zelf over denken. De onderzoeksresultaten volgen uit een grootschalig onderzoek onder alle politici en volksvertegenwoordigers in Nederland.

Eigen zichtbaarheid

Gemiddeld geven raadsleden hun eigen zichtbaarheid een 6,5. Dit ten opzichte van de 7,3 die het college van B en W zichzelf geeft. Zoals Rufus Flipse, directeur van NotuBiz, op het NotuBiz congres van 10 mei 2017 zei: “De gemeenteraad loopt sinds het dualisme in 2002 nog steeds achter op het college van B en W bij de inzet van communicatiemiddelen en hoe men communiceert naar de burgers toe.” Daarnaast geeft de Vereniging van Griffiers in dit magazine aan dat gemeenteraden, juist op initiatief van het college, bezuinigen op hun eigen griffies. Dit terwijl de griffie bij uitstek degene is die de raad kan helpen om als geheel zichtbaarder te zijn.

Raadsleden geven een aantal factoren aan waarom het lastig is om een betere zichtbaarheid te krijgen. Denk hierbij aan tijdgebrek; raadsleden hebben vaak naast hun raadswerk ook een vaste (fulltime)baan. Vooral wanneer het een raadslid betreft van een kleine partij, of in een grote gemeente, is het lastiger om zichtbaarheid bij alle inwoners van die gemeente te krijgen.

Een andere belangrijke barrière die een goede zichtbaarheid verhindert, zijn de lokale media. Veel raadsleden merken op dat weinig pers aanwezig is bij raadsvergaderingen, waardoor er ook weinig over wordt gepubliceerd. Dit zorgt voor weinig onafhankelijke beeldvorming. Wanneer zelf informatie aangeleverd wordt, is de plaatsing selectief. De media zijn niet onafhankelijk en berichtvorming is veelal gekleurd. Raadsleden melden in het onderzoek dat de hiervoor genoemde punten grote invloed hebben op hun zichtbaarheid.

Ondanks dat een 6,5 een voldoende is, geven raadsleden dus zelf ook aan dat er ruimte is voor verbetering. Een ruime meerderheid geeft aan dat ze geen barrières ervaren om meer zichtbaar te zijn bij de burgers.

Social media

Uit het onderzoek blijkt dat 75% van de raadsleden zich inzet op het communiceren via social media om ervoor te zorgen dat ze (kort) voor de verkiezingen beter zichtbaar zijn bij burgers. Ook wordt de website van de eigen partij ingezet. De website van de gemeente wordt daarentegen weinig ingezet; maar 11% geeft aan hiervan gebruik te maken.

‘Website van uw partij’ met 85% en ‘Communiceren via sociale media’ met 79% worden tevens het vaakst genoemd als middelen om informatie over politieke opvattingen en activiteiten over te brengen aan de burgers. Hier zien we dus een gelijkenis met de middelen die raadsleden (extra) in willen zetten richting de verkiezingen.

Terwijl raadsleden juist inzetten op social media, geven ze daarentegen aan dat het soms lastig is om burgers te binden via dit kanaal. Ook ontbreken de vaardigheden en goede tips om social media op een effectieve manier in te zetten. Ondanks dat het dus een veelgebruikt middel is, kunnen er ook barrières zijn in het gebruik die het goed zichtbaar zijn verhinderen.

Naar de burger toe

Raadsleden noemen ook regelmatig het in contact treden met de burger als belangrijk middel om de zichtbaarheid bij de burgers te vergroten. 55% zet het optreden bij inspraakavonden voor burgers in (kort) voor de verkiezingen. Daarnaast wordt gesproken over fysieke aanwezigheid op straat, het bezoeken, organiseren en deelnemen aan activiteiten en evenementen in de gemeente. Ook het bezoeken van burgers in hun woonomgeving om te vragen wat er leeft, wordt regelmatig gedaan. Een voorbeeld dat zorgt voor een goede score op zichtbaarheid is het regelmatig uitvoeren van wijk enquêtes. Andere genoemde middelen zijn brochures aan huis, ludieke acties en vloggen. Ook deelname aan en het organiseren van debatten helpt bij de zichtbaarheid voor de verkiezingen.

Naast de middelen waar extra op ingezet wordt (kort) voor de verkiezingen, geven raadsleden aan dat het juist belangrijk is om vanaf het eerste moment zichtbaar te zijn tijdens de raadsperiode. ‘Goodwill’ moet al opgebouwd zijn tijdens de raadsperiode en niet pas vlak voor de verkiezingen.

Om die zichtbaarheid te realiseren tijdens de raadsperiode, schrijven sommige raadsleden columns voor de plaatselijke krant of het huis-aan-huisblad. Verder worden digitale middelen zoals e-mailnieuwsbrieven en online media zoals Facebook en websites van lokale media gebruikt om te communiceren. Ook hier richten raadsleden zich veel op het aanwezig zijn binnen de gemeente om het persoonlijke contact met de burgers op te zoeken. Dit gebeurt zowel door bijeenkomsten te bezoeken als door zelf ontmoetingsmomenten te organiseren.

Ondersteuning griffie

Bij het zichtbaar maken van zichzelf ervaren raadsleden ondersteuning van de griffie. Voorbeelden hiervan zijn dat de griffie vaak de bijeenkomsten en inspraakavonden voor de raad organiseert. Daarnaast leveren zij achtergrondinformatie aan en zoeken zij onderwerpen uit. Verder helpt de griffie bij de contacten met de lokale media en het verspreiden van (audio- en video-)verslagen, nieuws en blogs op zowel de eigen website als externe websites. De rol van de griffie is in dit proces vooral ondersteunend en organiserend. Inhoudelijk geven zij geen invulling, dit ligt bij de raadsleden en de partijen zelf.

Na de verkiezingen spelen de griffiers een belangrijke rol in het organiseren van de introductiebijeenkomsten voor de nieuwe raad en ondersteuning bij het coalitieakkoord.

Verantwoording onderzoek

Als partner van de lokale politiek wil NotuBiz meer betekenen voor raadsleden. Daarom hebben we een onderzoek onder alle politieke bestuurders in Nederland, waaronder raadsleden, uitgevoerd in samenwerking met Overheid in Nederland. In dit onderzoek zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen, waaronder de zichtbaarheid van de raad, burgerparticipatie en de omgevingswet.

De uitkomsten van het onderzoek hebben een uitgebreid rapport opgeleverd. De onderzoeksresultaten volgen uit een grootschalig onderzoek onder alle politici en volksvertegenwoordigers in Nederland. Het onderzoek is in totaal door 1.891 bestuurders ingevuld waaronder 1.248 raadsleden. 

 

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over het artikel en het onderzoek kan contact opgenomen worden met Lianne van Drom, medewerker Marketing & Communicatie bij NotuBiz. Dit kan via telefoon 010 7890964 of via e-mail l.vandrom@notubiz.nl.  Voor meer informatie over NotuBiz wordt verwezen naar www.notubiz.nl en voor Overheid in Nederland naar www.overheidinnederland.nl. De gehele rapportage van het onderzoek is op te vragen via communicatie@notubiz.nl.  

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.