Overheid in Noord-Brabant

Waterschap Brabantse Delta (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 4 (37 resultaten)

Dhr. Arthur Meuleman.

Functie: Secretaris-directeurIn dienst sinds: september 2018 (4 maanden in dienst)
Toelichting: Secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta.Werkzaamheden bij de Overheid:
Waarnemend secretaris-directeur (van sept. tot dec. 2018) bij het waterschap Brabantse Delta.

Vanaf 2007 werkzaam bij het waterschap, vanaf 2009 sectorhoofd Strategische Beleid en Onderzoek en lid van het directieteam.

Dhr. Simon Hofstra

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: september 2013 (5 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Simon Hofstra is projectmanaager voor de Overdiepse Polder bij het waterschap Brabantse Delta.

Mevr. Marcela Laguzzi

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: september 2015 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Onderwijs, OnderzoekToelichting: Hoofd van de afdeling Kennis & Advies bij het Waterschap Brabantse Delta.

Dhr. Kees Jan de Vet

Functie: DijkgraafPolitiek: CDAIn dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Toezicht en (integrale) handhavingToelichting: Bestuursperiode 2017-2019
Dijkgraaf Kees Jan de Vet heeft in zijn portefeuille: ·Bestuurlijke organisatie en verkiezingen, Personeel & organisatie (incl. georganiseerd overleg), bestuurlijke coördinatie van algemeen beleid, juridische zaken en bovenregionale onderwerpen, Calamiteitencoördinatie, Handhavingsbeleid (preventieve en repressieve handhaving), Klachtenafhandeling, Communicatie & educatie, Huisvesting, Samenwerking met Vlaanderen, KAM-zorg en beheer, Veiligheidsnormen (keringen, Deltaprogramma)- en beleid, Watertoets ruimtelijke plannen, Deltaprogramma Maas, Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta, Internationale samenwerking, Ambassadeur Maaswaterketen, Eigendommenbeheer en grondverwerving.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf juli 2017 is Kees Jan de Vet bestuurslid bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

Dhr. Hans Peter Verroen

Functie: Db-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Hans Peter Verroen heeft in zijn portefeuille: Natuur, Maatschappelijk verantwoord ondernemen en Blauwe diensten.

Hans Peter Verroen is de 5e loco-dijkgraaf.

Mevr. CÚcile Franssen

Functie: Db-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: februari 2018 (1 jaar, 22 dagen in dienst)

Dhr. Kees de Jong

Functie: Db-lidPolitiek: Ongebouwd
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2016 (2 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2016-2018
DB-lid Kees de Jong heeft in zijn portefeuille: Verdrogingsbestrijding, Emissiebeheer, Grondwaterbeheer (beleid en uitvoering), GGOR, Beheer en onderhoud watersystemen (inclusief kwaliteit oppervlaktewateren), Beheer en onderhoud waterkeringen, Keur (oppervlaktewateren en keringen) inclusief ontheffingenbeleid met betrekking tot Keur oppervlaktewateren, Opstellen, actueel houden en periodiek controleren leggers waterkering, Baggeren, Opstellen, actueel houden en periodiek controleren beheersinstrumenten watersysteem (legger, beheerregister, toetsing), Muskusrattenbestrijding, Maaibeheer, Vaarwegenbeheer, Beregening en Beleid passieve kwaliteit oppervlaktewateren.

Kees de Jong is de 5e loco-dijkgraaf.

Dhr. Niels Mureau

Functie: Db-lidPolitiek: Ons Water/Waterbreed
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: januari 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Theo Schots

Functie: Db-lidPolitiek: Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Theo Schots heeft in zijn portefeuille: Kadernota, Begroting, Meerjarenraming en Jaarrekening, Treasury, Subsidies, Inkoop en aanbesteden (beleid), Managementletters en bedrijfsvoering, Financieel beleid, kostentoedeling, legesverordening, Belastingverordeningen, belastingheffing en invordering, Verzekeringen, Rechtmatigheid, Comptabiliteit/concern control, ICT, Industriële waterketen (bedrijfsafvalwater/relatiebeheer grote bedrijven), Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken, Slibverwerking en
Afvalwaterbehandeling voor derden.

Theo Schots is de derde locodijkgraaf.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015
Bestuurslid Theo Schots heeft als portefeuille: Kadernota, Begroting, Meerjarenraming en, Jaarrekening, Managementletters en bedrijfsvoering, Financieel beleid, kostentoedeling, legesverordening, Belastingverordeningen, belastingheffing en invordering, Verzekeringen, Rechtmatigheid, Aanbestedingsbeleid en inkoopbeleid, Comptabiliteit/concern control, ICT, GIS, Industriële waterketen (bedrijfsafvalwater/relatiebeheer grote bedrijven), Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken, Slibverwerking en verantwoordelijk voor de Afvalwaterbehandeling voor derden vanuit het waterschap Brabantse Delta.

Mevr. Anne-Marie Hagenaars

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: juli 2010 (8 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Anne-Marie Hagenaars is communicatieadviseur van het project Overdiepse Polder bij het waterschap Brabantse Delta.
Aanverwant:2013 - heden Mevr. Anne-Marie Hagenaars, Hoofdafdeling, Provincie Noord-Brabant