Overheid in Noord-Brabant

Waterschap Brabantse Delta (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 1 (7 resultaten)

Dhr. Kees de Jong

Functie: Db-lidPolitiek: Ongebouwd
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2016 (1 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2016-2018
DB-lid Kees de Jong heeft in zijn portefeuille: Verdrogingsbestrijding, Emissiebeheer, Grondwaterbeheer (beleid en uitvoering), GGOR, Beheer en onderhoud watersystemen (inclusief kwaliteit oppervlaktewateren), Beheer en onderhoud waterkeringen, Keur (oppervlaktewateren en keringen) inclusief ontheffingenbeleid met betrekking tot Keur oppervlaktewateren, Opstellen, actueel houden en periodiek controleren leggers waterkering, Baggeren, Opstellen, actueel houden en periodiek controleren beheersinstrumenten watersysteem (legger, beheerregister, toetsing), Muskusrattenbestrijding, Maaibeheer, Vaarwegenbeheer, Beregening en Beleid passieve kwaliteit oppervlaktewateren.

Kees de Jong is de 5e loco-dijkgraaf.

Dhr. Kees Jan de Vet

Functie: DijkgraafPolitiek: CDAIn dienst sinds: september 2017 (4 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Toezicht en (integrale) handhavingToelichting: Bestuursperiode 2017-2019
Dijkgraaf Kees Jan de Vet heeft in zijn portefeuille: ·Bestuurlijke organisatie en verkiezingen, Personeel & organisatie (incl. georganiseerd overleg), bestuurlijke coördinatie van algemeen beleid, juridische zaken en bovenregionale onderwerpen, Calamiteitencoördinatie, Handhavingsbeleid (preventieve en repressieve handhaving), Klachtenafhandeling, Communicatie & educatie, Huisvesting, Samenwerking met Vlaanderen, KAM-zorg en beheer, Veiligheidsnormen (keringen, Deltaprogramma)- en beleid, Watertoets ruimtelijke plannen, Deltaprogramma Maas, Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta, Internationale samenwerking, Ambassadeur Maaswaterketen, Eigendommenbeheer en grondverwerving.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf juli 2017 is Kees Jan de Vet bestuurslid bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

Dhr. Huub Hieltjes

Functie: Db-lidPolitiek: Politiek leider VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2009 (9 jaar, 17 dagen in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zakenToelichting: Waarnemend Dijkgraaf bij Waterschap Brabantse Delta / loco-dijkgraaf.

Bestuursperiode 2015-2019
Bestuurslid Huub Hieltjes heeft in zijn portefeuille: Ruimte voor de Rivier (Volkerak Zoommeer), Project watervoorziening Roode Vaart en de Uitvoeringsprojecten nieuwbouw, verbetering en inrichting regionale waterkeringen (in het hele gebied). Tevens heeft Huub Hieltjes projecten in Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen, Halderberge, Moerdijk inzake: Inrichtingsplannen, Waterberging en beek- en kreekherstel, Gemeentelijke waterketen, rioleringsplannen/IBA's), Gemeentelijke waterplannen en uitvoeringsplannen, Overdracht stedelijk waterbeheer, Afkoppeling bestaand stedelijk gebied, Inrichting evz's en natuurvriendelijke oevers, Optimalisatie Afvalwater Systemen en Doelmatige Afvalwaterketen West-Brabant (Waterkring West).

Huub Hieltjes is de tweede locodijkgraaf bij de Brabantse Delta.

Bestuursperiode 2009-2015
Bestuurslid Huub Hieltjes heeft als portefeuille: Inrichtingsplannen, Waterberging en beek- en kreekherstel, Gemeentelijke waterketen (rioleringsplannen/IBAís), Gemeentelijke waterplannen en uitvoeringsplannen, Overdracht stedelijk waterbeheer, Afkoppeling bestaand stedelijk gebied, Inrichting evzís en natuurvriendelijke oevers en verantwoordelijk voor de Optimalisatie van de Afvalwater Systemen in het waterschap Brabantse Delta.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2017 is Huub Hieltjes waarnemend dijkgraaf.
    
In 2015 is Huub Hieltjes formateur bij de coalitie-onderhandelingen.

Dhr. Theo Schots

Functie: Db-lidPolitiek: Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2009 (9 jaar, 17 dagen in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Theo Schots heeft in zijn portefeuille: Kadernota, Begroting, Meerjarenraming en Jaarrekening, Treasury, Subsidies, Inkoop en aanbesteden (beleid), Managementletters en bedrijfsvoering, Financieel beleid, kostentoedeling, legesverordening, Belastingverordeningen, belastingheffing en invordering, Verzekeringen, Rechtmatigheid, Comptabiliteit/concern control, ICT, Industriële waterketen (bedrijfsafvalwater/relatiebeheer grote bedrijven), Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken, Slibverwerking en
Afvalwaterbehandeling voor derden.

Theo Schots is de derde locodijkgraaf.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015
Bestuurslid Theo Schots heeft als portefeuille: Kadernota, Begroting, Meerjarenraming en, Jaarrekening, Managementletters en bedrijfsvoering, Financieel beleid, kostentoedeling, legesverordening, Belastingverordeningen, belastingheffing en invordering, Verzekeringen, Rechtmatigheid, Aanbestedingsbeleid en inkoopbeleid, Comptabiliteit/concern control, ICT, GIS, Industriële waterketen (bedrijfsafvalwater/relatiebeheer grote bedrijven), Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken, Slibverwerking en verantwoordelijk voor de Afvalwaterbehandeling voor derden vanuit het waterschap Brabantse Delta.

Dhr. Jan Slenders

Functie: Db-lidPolitiek: Ons Water/Waterbreed
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Aanverwant:2014Dhr. Jan Slenders, Ab-lid, Ons Water/Waterbreed, Waterschap Brabantse Delta2011 - heden Dhr. Jan Slenders, Raadslid, U3K - Uw Drie Kernen, gemeente Geertruidenberg

Dhr. Louis van der Kallen

Functie: Db-lidPolitiek: Ons Water/Waterbreed
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Louis van der Kallen heeft in zijn portefeuille: Uitvoeringsprojecten primaire keringen, Ruimte voor de Rivier (Overdiepse Polder), Cultuurhistorie en Regionaal archief. Louis van der Kallen heeft de projecten in Drimmelen, Oosterhout, Waalwijk, Dongen, Loon op Zand, Tilburg, Gilze en Rijen, Goirle en Geertruidenberg inzake: Inrichtingsplannen, Waterberging en beek- en kreekherstel, Gemeentelijke waterketen (rioleringsplannen/IBA's), Gemeentelijke waterplannen en uitvoeringsplannen, Overdracht stedelijk waterbeheer, Afkoppeling bestaand stedelijk gebied, Inrichting evz's en natuurvriendelijke oevers, Optimalisatie Afvalwatersystemen en Doelmatige Afvalwaterketen West-Brabant (Werkeenheid Hart van Brabant en Werkeenheid 4).

Louis van der Kallen is de vijfde locodijkgraaf.

Van 2014 tot 2015 was Louis van der Kallen algemeen bestuurslid.

Dhr. Hans Peter Verroen

Functie: Db-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: september 2017 (4 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Hans Peter Verroen heeft in zijn portefeuille: Natuur, Maatschappelijk verantwoord ondernemen en Blauwe diensten.

Hans Peter Verroen is de 5e loco-dijkgraaf.