Overheid in Noord-Brabant

Waterschap Aa en Maas (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 1 (4 resultaten)

Dhr. Ernest de Groot

Functie: Db-lidPolitiek: Politiek leider Water Natuurlijk
Lijsttrekker Water Natuurlijk (2008, 2015)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: januari 2005 (14 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Ernest de Groot heeft in zijn portefeuille: Alle waterschapsprojecten/- projectplannen Raam en Hertogswetering, Peelvenen, Waterkwaliteit landelijk gebied, Waterkwaliteit stedelijk gebied, Beleid beekherstel, Recreatie en recreatief medegebruik, Versterken vismigratie, Verdrogingsbestrijding en Regioportefeuille Boven Aa.

Ernest de Groot is de tweede loco Dijkgraaf bij het waterschap Aa en Maas.

Bestuursperiode 2009-2015
DB-bestuurslid Ernest de Groot heeft als portefeuille: Inrichting, beheer en onderhoud waterkeringen, Keur op de waterkeringen, Ontheffingenbeleid m.b.t. Keur waterkeringen , Opstellen, actueel houden en periodiek controleren leggers waterkering, Verdrogingsbestrijding, Waterberging en beekherstel (Districten Boven Aa en Raam), GGOR, Watertoets ruimtelijke plannen en verantwoordelijk voor de Recreatie / recreatief medegebruik & educatie (incl. cultuurhistorie) in het waterschap Aa en Maas.

Ernest de Groot is loco-dijkgraaf.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Ernest de Groot is genomineerd tot groenste politicus van Nederland.

Dhr. Peter Ketelaars

Functie: Db-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2015 (4 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: FinanciënToelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Peter Ketelaars heeft in zijn portefeuille: Financiën, Belastingen, Bedrijfsvoering en middelen, Aanbestedings- en inkoopbeleid, Grondzaken en eigendommenbeheer, Huisvesting, KAM-zorg en beheer, Innovatie, Duurzame ontwikkeling, Burgerparticipatie, Gemeentelijke waterplannen, Handhavingsbeleid (+ hoorzittingen) en Regioportefeuille Hertogswetering.

Peter Ketelaars is de eerste loco-dijkgraaf.

Dhr. Peter van Dijk

Functie: Db-lidPolitiek: Geborgden
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: oktober 2011 (7 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Peter van Dijk (ongebouwd) heeft in zijn portefeuille: Alle waterschapsprojecten/-projectplannen Beneden en Boven Aa m.u.v. Peelvenen, Inrichting, beheer en onderhoud watersystemen, Keur waterschap Aa en Maas, Beregeningsbeleid, Baggeren, Maaibeheer, Grondwaterbeheer, Legger en beheerregister oppervlaktewateren, Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken, Industriële afvalwaterketen (bedrijfsafvalwater), Afvalwaterbehandeling voor derden, Technische installaties watersysteem en Regioportefeuille Beneden Aa.

Peter van Dijk is de derde locodijkgraaf in het waterschap Aa en Maas.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2011-2015
DB-bestuurslid Peter van Dijk heeft als portefeuille: Inrichting, beheer en onderhoud watersystemen  (incl. inrichting evz’s en natuurvriendelijke oevers),  Keur oppervlaktewateren, Ontheffingenbeleid en handhavingsbeleid m.b.t. oppervlaktewateren (Keur en schouwvoering), Grondwaterbeheer, Blauwe diensten, Baggeren, Opstellen, actueel houden en periodiek controleren beheersinstrumenten watersysteem (legger, beheersregister, toetsing), Wvo-vergunningen eigen zuiveringsinstallaties, Waterberging en beekherstel (Districten Beneden Aa en Hertogswetering),  Muskusrattenbestrijding, Maaibeheer en verantwoordelijk voor het Versterken van de vismigratie in het Waterschap Aa en Maas.
Aanverwant:2012 - heden Dhr. Peter van Dijk, Gedeputeerde, PvdA, Provincie Limburg2011 - heden Dhr. Peter van Dijk, Lid van de 1e kamer, PVV, Eerste Kamer2011 - heden Dhr. Peter van Dijk, Statenlid, PVV, Provincie Zeeland2011 - heden Dhr. Peter van Dijk, Gemeentesecretaris, gemeente Eemnes2006Dhr. Peter van Dijk, Raadslid, PvdA, gemeente Rotterdam

Dhr. Lambert Verheijen

Functie: DijkgraafPolitiek: PvdAIn dienst sinds: januari 2005 (14 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Lambert Verheijen heeft in zijn portefeuille: Algemeen bestuurlijke en juridische zaken, Bestuurlijke coördinatie, Bestuurlijke organisatie en verkiezingen, Personeel en organisatie (incl. georganiseerd overleg), Bestuurlijke coördinatie planvorming: WBP, KRW, DHZ, Agrifood Capital, Deltaprogramma, Calamiteitencoördinatie, Repressieve handhaving (uitvoering), Concern control, Klachtenafhandeling, Communicatie en externe betrekkingen en Plannen van derden (strategisch).

Bestuursperiode 2009-2015
Lambert Verheijen heeft als portefeuille: Algemeen bestuurlijke aangelegenheden en juridische zaken, Bestuurlijke coördinatie, Bestuurlijke organisatie en verkiezingen, Personeel en organisatie (incl. georganiseerd overleg), Planvorming (Bestuurlijke coördinatie WBP/KRW), Calamiteitencoördinatie, Repressieve handhaving (feitelijke toepassing bestuurlijke sancties), klachtenafhandeling, communicatie, externe betrekkingen, plannen van derden en verantwoordelijk voor de Concern control in het waterschap Aa en Maas.
Werkzaamheden bij de Overheid:

 
Dijkgraaf Lambert Verheijen is voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van het waterschap Aa en Maas. De voorzitter dient de goede behartiging van de taken van het waterschap te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigt hij het waterschap in en buiten rechte en is hij op grond van de Waterschapswet bevoegd om bij omstandigheden waaronder de waterstaatkundige veiligheid ernstig gevaar loopt of dreigt te lopen alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om die veiligheid te waarborgen.
 
Lambert Verheijen (PvdA) is in 2014 genomineerd tot beste lokale bestuurder van Nederland.
     
1992 - 2005 Lambert Verheijen is PvdA-gedeputeerde, provincie Noord-Brabant
1987 - 1992 Lambert Verheijen is PvdA-lid van Provinciale Staten, provincie Noord-Brabant.